Colofon

Bestuur:

Voorzitter:            dhr. G. van der Meer,         Raadhuisstraat 25,     1474 HH Oosthuizen

Vicevoorzitter:     mevr. M. Broertjes,             De Krommert 22,       1474 PM Oosthuizen

Secretaris:            dhr.   E. Schurink,             Oosteinde 27,            1474 MC Oosthuizen

Penningmeester:   dhr. L.K. Schuitemaker,     De Wijzend 195,        1474 PL Oosthuizen

Bestuursleden:

Mevr.     M. Brouwer-Kochheim,   Oosteinde 1,            1474 MB  Oosthuizen

Dhr.       J.Th. Frikkee,               De Wijzend 75,          1474 PE  Oosthuizen

Dhr.       C. Knops,                    Jonkerlaantje 45,        1135 TK Edam

Dhr.       G. Kuijper,                    Raadhuisstraat 59,    1474 HJ  Oosthuizen

Dhr.       H.J. Posno,                  Westerkoogstraat 30,  1474 MJ  Oosthuizen

 

Ereleden: de heren G. Bakker , P.W. Kersloot en  J. Schenk, C.M. Haan-Stoffels

 

Ledenadministratie:  L.K. Schuitemaker

Redactie:  A. Brouwer, N. Frederiks, H. Frikkee,

Eindredactie en coördinatie: A. Brouwer, G. van der Meer en  E. Schurink

Technische realisatie: H. J. Posno,  E. Schurink

Redactieadres: Oosteinde 1,1474 MB Oosthuizen

Materialencommissie: J.Th. Frikkee, G. Kuijper en G. van der Meer

Lidmaatschap: bedraagt per 2017 € 15,00 per jaar

 

Bankrelatie: Rabobank nr. 35.41.79.799, t.n.v H.V.O.

IBAN: NL67 RABO 03541 79 799, BIC code: RABONL2U

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn, onder nr. 40626327

RSIN , fiscaalnummer; 8056.15.350

Beleidsplan

1. De vereniging heeft ten doel:

a.  het behoud en het bevorderen van het dorpseigene van Oosthuizen en omgeving;

b.   het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal en roerende zaken, die van

      belang kunnen worden geacht voor de kennis van de geschiedenis van Oosthuizen, in de

      ruimste zin van het woord.

 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.  het houden van bijeenkomsten;

b.  het uitdragen van kennis op het gebied van het dorpsschoon en de geschiedenis van Oosthuizen;                   

c.  het beschermen van historisch waardevol geachte gebouwen en landschap;

d.  alle verdere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

Activiteiten

    - jaarlijkse uitgave Achteruitkijkspiegel (paperback 144 pagina’s ),

    - presentaties historische afbeeldingen en films op verenigingsavonden en andere bijeenkomsten  en openbare expositie van uitgewerkte projecten    

    - permanent archeologisch onderzoek (Etersheim buitendijks)  

    - wekelijkse werkavonden en –middagen ter onderzoek en voorbereiding activiteiten

    - project 100 jaar school in beeld – school- en onderwijszaken 1900 – 2000

    - project 500 jaar Grote Kerk Oosthuizen  

    - project lokale historie in de klas op basisschoolniveau, teneinde de interesse en bewustwording bij jongeren te wekken voor de lokale cultuurhistorie;

Beloningsbeleid, geen betaalde leden, uitsluitend vrijwilligers

Financieel overzicht

Ons is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat u, als cultuurliefhebber, eenmalige giften, legaten of testamenten, belastingvrij kunt schenken.

 

Werkruimte: ( Tijdelijk )  Ambachtsweg 15,1e verdieping, 1474HV, Oosthuizen

Bezoektijden:

Maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur

Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

E-mail: hist.ver.oosth@gmail.com

Website: www.historischevereningoosthuizen.nl